top of page
  • Bert Fraussen

Lid voor het leven, of voor even?

Het samenbrengen en vertegenwoordigen van leden is de essentie van een belangenorganisatie. In een vorige blog post ging ik al dieper in op de vraag waarom mensen lid worden. Hierbij wees ik op het belang van sociale relaties als drijfveer om zich bij een organisatie aan te sluiten. Een even belangrijke vraag is waarom mensen lid blijven. De kunst is immers niet alleen mensen warm te maken voor je organisatie. Het is ook essentieel om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen effectief deelnemeen aan verschillende activiteiten, en voldoende redenen hebben om hun lidmaatschap te verlengen en actief lid te blijven.

In een recente studie analyseerden Hahrie Han en collega’s de lidmaatschapstrajecten van een Amerikaanse NGO. Ze focusten hierbij op zowel op het aangeboden activiteitenpakket van de organisatie, als de mate waarin individuele leden participeerden in opeenvolgende events en hoe dit evolueerde over een periode van 5 jaar.

Hun studie deed een aantal relevante vaststellingen.Zo bleek dat het overgrote deel van de leden over deze periode slechts deelnam aan 1 activiteit. Slechts een zeer kleine kern participeerde actief in meerdere acties. Ze bestudeerden ook mogelijke verschillen tussen offline en online activiteiten, waarbij ze vaststelden dat deze kanalen toch wel verschillende mensen bereikten. Bovendien stelden ze vast dat mensen die deelnamen aan offline activiteiten (zoals meetings, opleidingen en publieek acties) meer geneigd waren lid te blijven, vergeleken met leden die enkel via online kanalen (zoals e-petities en sociale media) actief waren.

Waar eerder onderzoek al aantoonde dat sociaal contact een belangrijke rol speelt om lid te worden, blijkt uit deze studie dat dergelijke relaties en face-to-face interacties ook de kans verhogen dat iemand lid blijft. Online activiteiten lijken hier minder effectief. Ze bleken vooral een nuttig instrumenten om een breder publiek te bereiken en meer mensen bekend te maken met het werk van de organisatie.

“Online activiteiten lijken een minder effectief instrument om leden blijvend aan je organisatie te binden”

Een andere relevante studie van Adam Levine en Cindy Kam focuste specifiek op welke informatie mensen overtuigt om een organisatie te steunen. Hier bleek dat niet zozeer verwijzingen naar successen in het verleden, maar wel heldere ambities en doelstellingen voor de toekomst mensen in beweging kunnen zetten. De nadruk op eerdere successen doet mensen immers twijfelen of hun steun wel noodzakelijk is. Dit is uiteraard positief nieuws voor veel jonge verenigingen, die zichzelf nog op de kaart dienen te zetten maar wel ambitieuze toekomstplannen hebben.

Han, H., Sparks, A. C., & Towery, N. D. (2017). Opening up the black box: citizen group strategies for engaging grassroots activism in the twenty-first century. Interest Groups & Advocacy, 1-22.

Levine, A. S., & Kam, C. D. (2016). Organizations, Credibility, and the Psychology of Collective Action. Political Communication, 1-21.

bottom of page